Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwołaj się do literatury odrodzenia

Humanizm oznacza prąd poszukujący i rozwijający tradycję starożytnej wiedzy o człowieku zawartej w filozofii i literaturze, polega na szerokim wykształceniu i wyćwiczeniu w [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:50 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 54.09, Głosów: 22, Autor: agacjo

Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w "Trenach"

Kiedy powstały treny, jaka sytuacja (śmierć 3-letniej Urszulki, 1579) 19 utworów spiętych klamrą tematu, podobny do starożytnego epicedium, poświęconemu osobie zmarłej (p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:50 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 44.21, Głosów: 28, Autor: agacjo

Kształtowanie świadomości obywatelskiej w publicystyce renesansowej (Modrzewski, Skarga)

Tak jak w renesansie następował rozwój zainteresowania jednostką, tak też zaczęło rodzić się zainteresowanie rozwojem świadomości obywatelskiej tej jednostki. Modrzewski [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:51 , Wyświetleń: 1378 , Ocena: 28.89, Głosów: 37, Autor: agacjo

Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu.

Epikureizm jest jedną z ważniejszych podstaw renesansowego humanizmu; głosi zasadę czerpania radości z życia, radości duchowej i intelektualnej, unikania cierpień; toteż i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:52 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 30.38, Głosów: 39, Autor: agacjo

"Ludzkie przygody, ludzkie noś". W jaki sposób Kochanowski w "Trenach" zmienia renesansowe rozumienie człowieczeństwa?

Treny są jednym z ostatnich i największych dzieł artystycznych Kochanowskiego; są uważane za autopolemikę z wcześniejszymi założeniami własnej filozofii i ostatecznym ich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:53 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 30.18, Głosów: 33, Autor: agacjo

Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie

Szarzyński tworzył w materiale klasycznym - sonecie. Zachowało się niewiele jego liryki, ale to co możemy teraz czytać zajmuje się między innymi właśnie filozoficzną ana [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:54 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 32.92, Głosów: 24, Autor: agacjo

Mikołaj Rej jako człowiek swoich czasów w świetle znanych ci utworów.

Najpełniejszy obraz stosunków między różnymi stanami Rej zawarł w "Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem..." jak sam napisał ma skłaniać do refleksji nad porz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:54 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 33.37, Głosów: 37, Autor: agacjo

Obrońcy chłopa w literaturze renesansowej (Rej, Frycz-Modrzewski, Szymonowic)

Rej w "Krótkiej rozprawie...", pokazując chorobę Rzeczypospolitej, wszystkie winy za taki stan zrzuca na szlachtę, duchowieństwo i władzę. Jedynymi niewinnymi, a zarazem naj [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:55 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 39.88, Głosów: 31, Autor: agacjo

Charakterystyka Makbeta. (1)

Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy słowo "główny bohater [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:56 , Wyświetleń: 4146 , Ocena: 19.74, Głosów: 102, Autor: agacjo

Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki.

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, ja [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:57 , Wyświetleń: 1963 , Ocena: 38.17, Głosów: 40, Autor: agacjo

Wymowa ideowa "Makbeta". Cechy dramatu Szekspira.

1. "Makbet" jako studium ludzkiego charakteru. a) Człowiek ma zarówno dobre jak i złe cechy, od niego przede wszystkim zależy, które z nich będą dominować. b) Czło [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:58 , Wyświetleń: 1900 , Ocena: 30.55, Głosów: 48, Autor: agacjo

Ideał szlachcica i ziemianina w "Żywocie człowieka poczciwego" M. Reja.

"Żywot ..." nie jest samodzielnym utworem. Stanowi część "Zwierciadła". W "Żywocie..." Rej zawarł swoje rozważania o życiu szlachcica od narodzin aż do śmierci. Zast [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:12 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 55.44, Głosów: 24, Autor: agacjo

Projekty reform zawartych w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. "O poprawie Rzeczypospolitej".

Andrzej Frycz Modrzewski ur. się w 1503 r. w Wolborzu k. piotrkowa Trybunalskiego w rodzinie wójta. Nauki pobierał w Akademii Krakowskiej, studiował w Wittemberdze (spotkał si [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:13 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 42.63, Głosów: 29, Autor: agacjo

Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego.

Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny, cnota, miłość, prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:14 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 29.22, Głosów: 54, Autor: agacjo

Związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem.

Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą jako całością. Antyk określił renesans, stał się głównym źródłem tej epoki. Najświatlejsze umysły epoki studi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:15 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 29.49, Głosów: 48, Autor: agacjo

Wyjaśnij: humanizm, reformacja.

Humanizm - (łac. humanitas 'człowieczeństwo', 'ludzkość'), prąd umysłowy renesansu, poprzedził jakby całą epokę, był jej zwiastunem, 'świtem' - jak zwykło się mówi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:16 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 25.38, Głosów: 38, Autor: agacjo

Dramat ojca, chrześcijanina, poety i filozofa w "Trenach" Jana Kochanowskiego.

"Treny" powstały, gdy sielskie życie Jana na wsi zostało zakłócone w sposób tragiczny pod koniec 1579 roku (śmierć 3-letniej Urszulki). Kompozycja cyklu 19 trenów podobna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:17 , Wyświetleń: 1774 , Ocena: 50.54, Głosów: 27, Autor: agacjo

Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego.

Zestawienie tych dwu cykli utworów może na początku czytelnika nieco szokować. Czytając Pieśń IX dostrzeżemy beztroskę życia, każącą czerpać radość z każdego dnia, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:18 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 52.33, Głosów: 32, Autor: agacjo

"Renesans dramatyczny" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych.

Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednos [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:18 , Wyświetleń: 1640 , Ocena: 44.97, Głosów: 30, Autor: agacjo

Renesansowa parenetyka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.

W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średnio [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:19 , Wyświetleń: 2575 , Ocena: 15.8, Głosów: 93, Autor: agacjo

Temat 'wieś' w różnych ujęciach literackich Renesansu.

W renesansie możemy doszukać się dwóch ujęć tematyki wiejskiej. Pierwsze z nich to ujęcie pochwalające życie na wsi jako spokojne i zgodne z naturą. Przedstawicielem [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:20 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 55.21, Głosów: 23, Autor: agacjo

Myśli Jana Kochanowskiego o Ojczyźnie w świetle wybranych utworów.

Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybitnego człowieka epoki Odr [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:21 , Wyświetleń: 1635 , Ocena: 30.66, Głosów: 49, Autor: agacjo

Koncepcje naprawy kraju według A.F. Modrzewskiego i Piotra Skargi.

Traktat "O poprawie Rzeczypospolitej" A.F. Modrzewskiego składa się z pięciu ksiąg. W księdze "O obyczajach" mowa jest o senatorze, którego sądy powinny opierać się na ucz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:22 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 37.91, Głosów: 22, Autor: agacjo

Problematyka państwa i ojczyzny w publicystyce renesansu.

Andrzej Frycz-Modrzewski należy do najwybitniejszych publicystów tego okresu porusza bowiem tematy najbardziej istotne, aktualne i skomplikowane. Swoje poglądy na państwo przed [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:23 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 28.5, Głosów: 35, Autor: agacjo

Uzasadnij, że Jan Kochanowski miał prawo powiedzieć o sobie: "I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy". (2)

Już z pierwszych utworów Kochanowskiego przebija najwyższej klasy artyzm. Weźmy np. "Fraszki". Te krótkie utwory bez uszczerbku dla swojej kompozycyjnej jedności traktują o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:24 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 32.2, Głosów: 50, Autor: agacjo

Motywy czarnoleskie w poezji polskiej późniejszych epok.

1. Juliusz Słowacki - "Beniowski" : I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał, on by to zrozumiał Słowacki o polskości swojej poezji więc powołuje się na auto [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:24 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 31.38, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Makbet" Szekspira - nowożytna tragedia o ludzkich namiętnościach.

"Makbet" to chyba najgłębsza psychologiczna tragedia Szekspira, w której obserwujemy nieustającą walkę wewnętrzną bohatera między jego zbrodniczą ambicją a wrażliwym su [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:25 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 50, Głosów: 29, Autor: agacjo

Tragiczna wizja losu ludzkiego w "Antygonie", "Odprawie posłów greckich" i "Makbecie".

W państwie Kreona panował terror kierowany przez absolutnego władcę. Tragedia społeczeństwa polegała na niemożliwości przeciwstawienia się władcy bez tragicznych konsekw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:26 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 50.04, Głosów: 22, Autor: agacjo

Główne prądy epoki Renesansu ( Odrodzenia )

a.) humanizm Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego "humanitas" (człowieczeństwo). Głosił u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:27 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 52.86, Głosów: 28, Autor: agacjo

Sławni humaniści Europy.

Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancj [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:28 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 21.29, Głosów: 58, Autor: agacjo

Włochy kolebką renesansu europejskiego.

(Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył "Boską Komedię" ( u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:29 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 24.18, Głosów: 39, Autor: agacjo

Sztuka renesansowa. Ogólne wyznaczniki.

Główne założenia: - źródła w antyku - laizacja sztuki , główne wątki: świecki, mitologiczny, (biblijny - w mniejszym stopniu) malarstwo: - charakter real [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:30 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 27.24, Głosów: 48, Autor: agacjo

Teatr elżbietański w Anglii.

Królowa Elżbieta ( lata panowania: 1553 - 1608 ) choć oficjalnie nigdy nie była mecenasem sztuki, potrafiła stworzyć specyficzne środowisko artystyczne, dawała licznym arty [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:31 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 18, Głosów: 67, Autor: agacjo

William Shakespeare i jego twórczość.

( 1564 - 1616 ) Urodził się w Strattford ( hrabstwo Warwickshire ). Był jednym z najgłośniejszych romantyków stulecia. Jest znany wszystkim aż do dziś, ze względu na s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:32 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 33.19, Głosów: 25, Autor: agacjo

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar. (1)

" Serce roście patrząc na te czasy ! " - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z "Ksiąg pierwszych" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana jest za manifesta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:33 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 21.02, Głosów: 61, Autor: agacjo

Cechy dramatu Szekspira ( Odprawa posłów greckich ), przyczyny rozwoju renesansu, stoicyzm, Luteranizm, wzorce osobowe.

Cechy dramatu Szekspira : - zerwanie z zas. 3 jedności - wprowadzenie scen zbiorowych - podział na akty i sceny - bohater dynamiczny, zmieniający się , ukaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:34 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 178.55, Głosów: 10, Autor: agacjo

Poetyckie przetworzenia horacjańskiej zasady "carpe diem" w twórczości J. Kochanowskiego.

Filozofię życia szczęśliwego, według której przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia (najwyższego celu) stworzył Epikur około 300 r.p.n.e.. Treść epikure [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:35 , Wyświetleń: 1329 , Ocena: 94.42, Głosów: 11, Autor: agacjo

Cechy architektury renesansowej, barokowej i klasycystycznej - wyjaśnij na dowolnych przykładach polskich zabytków.

Styl renesansowy - Kaplica Zygmuntowska, Wawel (dziedziniec arkadowy), poznański ratusz. Prostota, harmonia, spokój i umiar. Obowiązywała bryła o doskonałych proporcjach oraz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:36 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 49.4, Głosów: 29, Autor: agacjo

Portret Rejowego człowieka poczciwego

Mikołaj Rej jest określany mianem " ojca polskiej literatury". W swoich utworach ( " Żywot..." i "Krótka rozprawa...") podjął temat wsi. "Żywot człowieka poczciwego" Reja j [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:37 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 23.9, Głosów: 50, Autor: agacjo

Porównanie "Żeńców" Szymona Szymonowica i "Krótkiej rozprawy..." Mikołaja Reja.

Oba utwory reprezentują niezmiernie popularny w renesansie gatunek dialogu, choć "Żeńcy" uznawane są przede wszystkim za sielankę. Dialogi te nie są dramatami, nie mają wyr [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:38 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 41.22, Głosów: 31, Autor: agacjo

Fraszki Jana Kochanowskiego.

Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudzie-stoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:39 , Wyświetleń: 2681 , Ocena: 14.97, Głosów: 93, Autor: agacjo

Odrodzenie. (2)

Spis treści:Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:45 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 18.84, Głosów: 81, Autor: agacjo

Renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego

Kochanowski urodził się w Sycynie, w województwie sandomierskim. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:45 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 52.81, Głosów: 26, Autor: agacjo

Cechy dramatu szekspirowskiego. Co to jest sielanka - podaj przykłady.

Szekspir wykorzystuje do twórczości tematykę historyczną, jednak dowolnie obrabianą do potrzeb lekceważenie jedności (czasu, miejsca i akcji) ukazywanie wzorców osobowych, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:45 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 140.85, Głosów: 12, Autor: agacjo

Renesans dramatyczny" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych.

Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednos [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:46 , Wyświetleń: 1640 , Ocena: 3, Głosów: 20, Autor: agacjo

Charakterystyka bohatera tragicznego.

Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dającymi się przezwyci [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:47 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 30.75, Głosów: 54, Autor: agacjo

Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura.

Rzeczywistość, która otacza człowieka, przedstawia mu się jako siła niezbadana i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Człowiek, w swojej rzeczywistości j [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:48 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 45.07, Głosów: 27, Autor: agacjo

Geneza i problematyka "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego

"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para królewska, sztuka powsta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:49 , Wyświetleń: 1704 , Ocena: 34.58, Głosów: 44, Autor: agacjo

Urszulka Kochanowska - charakterystyka postaci.

Urszulka była córką wybitnego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego. Chodziła zawsze pięknie ubrana w sukienki z falbankami własnoręcznie szyte dla niej przez matkę [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:50 , Wyświetleń: 3450 , Ocena: 13.13, Głosów: 93, Autor: agacjo

Czy poleciłbyś poezje Jana Kochanowskiego swoim rówieśnikom jako receptę na szczęśliwe życie ?

Uważam, że poezja Jana Kochanowskiego, za względu na swoją uniwersalność i ponadczasowość stanowi doskonały „dekalog” według którego moi rówieśnicy mogliby [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:51 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 73.38, Głosów: 20, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?